Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "mang lại lợi giá trị lớn"

Bố thí – việc làm nhỏ mang lại giá trị lớn

Theo Thượng toạ Thích Chân Quang, khi giúp đỡ ai đừng chỉ dừng lại ở vật chất mà còn phải nghĩ đến mục tiêu tinh thần: Tình yêu thương, sự đoàn kết, đạo đức, giác ngộ. Nhà nghiên cứu Elizabeth Dunn nhận thấy rằng, người nào chi tiền cho người khác, người đó cảm thấy ...