Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Lặng nhìn cuộc sống"

Lặng nhìn cuộc sống
Lặng nhìn cuộc sống
18/02/2020 8:46 Sáng

Cố bước nhẹ trên con đường đầy rẫy chông gai, nó như muốn ngã quỵ thoi thóp trong từng hơi thở. Rõ hay rằng, quay cuồng giữa con sóng ba đào để dựng đứng lại chí trượng phu ắt phải đánh đổi những gì người ta có được. Bữa nọ, nó lang thang trong đêm ...