Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lang mai"

Sư ông Nhất Hạnh và 9 ngày lưu lại miền Trung

Như vậy là Sư ông Nhất Hạnh đã có 9 ngày trọn vẹn lưu lại miền Trung, thăm những nơi xưa cũ của ngài, và ngài đã rời Việt Nam. Sư Ông đi thăm tất cả những nơi quen thuộc, thân yêu nhất, hồ bán nguyệt, lăng mộ, Diệu Trạm, cây bùi, tháp Sơ tổ… ...