Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "là trái tim của Phật giáo"

Từ bi là cội nguồn, là trái tim của Phật giáo

Người đệ tử Phật, khi phát nguyện quy y Tam Bảo, nguyện sẽ đi theo bước chân của Phật, nguyện học tập theo các công hạnh của Ngài, dựa trên nền tảng căn bản của Từ Bi và Trí Tuệ Trái tim và khối óc trong cơ thể một con người là hai bộ phận ...