Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "kinh văn Phật giáo Thái Lan"

Triển lãm một bộ kinh đặc sắc của Phật giáo Thái Lan

 Một bộ sưu tập kinh văn Phật giáo Thái Lan quý hiếm có từ thế kỷ 18, 19 đã được trưng bày tại thư viện tư nhân Chester Beatty, thủ đô Dublin, Ireland. Triển lãm mang tên: Những câu chuyện Phật giáo Thái Lan: Câu chuyện về Con đường Giác ngộ. Bộ kinh cổ tại triển ...