Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "khiêm cung"

Khiêm cung mới tiến đạo
Khiêm cung mới tiến đạo
23/06/2019 10:26 Sáng

Đức khiêm hạ, cung kính và phục tùng các bậc phạm hạnh trên trước là nền tảng đạo hạnh của người tu. Bước chân vào đạo cần phải trui tâm rèn ý để thành tựu khiêm hạ, cung kính và phục tùng. Đây là dấu hiệu cho biết người có căn lành, có tâm tu, ...