Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hối hận"

Trí tuệ cổ nhân: Hối hận chính là liều thuốc tốt nhất của đời người

Làm người vốn khó, chính là khó tại lòng mình. Có người một đời truy cầu tiền tài, danh lợi, địa vị, tuy nhiên cũng có người truy cầu hạnh phúc bằng niềm vui tự tại trong chính nội tâm của mình. Dưới đây là 10 đại trí huệ của Vương Dương Minh, là những ...