Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "học thiền"

Phương pháp thực hành thiền dễ nhất mang lại kết quả thù diệu Lúc mới bước chân vào việc hành thiền, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của

thân và tâm. Nhưng dần dần, sau khi đã thiền được bốn năm mươi giờ, tâm định của bạn sẽ lớn mạnh. Tâm không còn vọng động nhiều nữa mà dính chặt vào đề mục hành thiền của bạn. Cách thực hành Bát Chánh Đạo Khi ngồi thiền, thiền sinh ngồi theo nhiều cách khác ...