Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "học làm người"

Học làm người
Học làm người
01/05/2019 7:15 Sáng

Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Không cần có các chùa chiền, không cần các triết lý cao siêu. Tim và óc của tôi là các chùa chiền; triết lý của tôi là lòng tốt. Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được! 1. Thứ nhất, “học nhận ...