Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hoằng pháp trong Phật giáo từ xưa tới nay"

Ngày nay việc hoằng pháp thông qua: Thông tin đại chúng, Website, livetream, Công nghệ kỹ thuật số 4.0 trong Online, Google, Youtube, Facebook, Zalo, Email, Laptop, Phone… Vậy, người hoằng pháp phải am tường thế học, giáo lý, kinh qua các trường lớp Phật học từ: sơ cấp, trung cấp, đại học, và hậu ...