Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hóa giải"

Làm ăn khó khăn tu gì để hóa giải?

HỎI: Tôi là Phật tử, hiện đang ở nhà, làm ăn khó khăn. Tôi thường tụng kinh và trì chú Đại bi có thể giúp tăng phước không? Nên tu gì để có thể hóa giải sự khó khăn đó?  (NGUYỄN LƯỢM, luomnguyen59@gmail.com) Để tăng phước, bạn cần phải tu tập 10 hạnh lành ĐÁP: Bạn ...