Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hiện tượng"

Hiện tượng và bản chất
Hiện tượng và bản chất
26/07/2019 8:39 Chiều

Trước Đức Phật nhập diệt, Ngài không cho phép một ai đó làm “thầy chỉ đường” của Phật giáo về sau, mà hãy lấy chánh pháp làm thầy, không dựa dẫm vào một cá nhân nào hoàn toàn và coi là bậc đạo sư duy nhất, bởi tất cả chúng ta cũng đang cùng nhau ...