Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm"

Hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm

Trong cuộc đời, không ai là không phải trải qua sinh lão bệnh tử, không ai là không có niềm vui và nỗi khổ. Nhưng khổ vui cũng do tâm sinh mà cũng do tâm diệt. Khổ vui do mình – Ảnh minh họa Trạng thái của tâm là hỷ, nộ, ai, ái, ố, lạc, ...