Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Giữ tâm như chăn trâu"

Giữ tâm như chăn trâu
Giữ tâm như chăn trâu
09/01/2020 6:05 Chiều

Có thể nhiều người trong chúng ta đã biết đến tác phẩm Thập mục ngưu đồ (10 bức tranh chăn trâu) nổi tiếng của Thiền tông. Phòng hộ sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần cũng giống y hệt người chăn trâu khéo giữ con trâu của mình trước cám dỗ ngon ngọt của đám mạ ...