Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "giới định tuệ"

Giới Định Tuệ
Giới Định Tuệ
19/08/2019 1:56 Chiều

Thiết nghĩ giáo pháp Phật tuy có nhiều pháp môn, nhưng không ngoài ba điều chính yếu là giới, định và tuệ. Dù chúng ta tu theo tông phái nào, pháp môn nào mà rời giới, định, tuệ, chúng ta đã biến Chánh pháp của Phật trở thành tà pháp. Muốn tu và truyền bá ...