Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "giáo lý đạo Phật"

Suy ngẫm về chữ tham
Suy ngẫm về chữ tham
09/03/2020 6:09 Chiều

Đạo đức Phật giáo và đạo đức mạng xã hội ở mọi thời đều lên án lòng tham, mọi nền luật pháp đều chiến đấu với lòng tham để bảo vệ công lý. Tham lam không bao giờ và bất cứ đâu được coi là ưu điểm. Đấy là điểm tương đồng trong khác biệt ...

Giá trị thẩm mỹ trong giáo lý Vô thường – Vô ngã

Toàn bộ giáo lý Đạo Phật không ngoài Tứ Diệu Đế. Nhận chân được thế giới vô thường, nhân sinh vô ngã là đã thấu triệt được hai phạm trù đầu tiên là khổ đế và tập đế. Hai phạm trù này thuộc cái bi thẩm mỹ. Từ đó, định ra cho mình một cách ...

Cái nhìn Như thị của giáo lý đạo Phật

Trong Bát chánh đạo (con đường của tám sự hành trì chân chính) bài học của Phật dẫn đến thực chứng chúng ta thấy: Chính tri kiến là bước đầu tiên, sau đó mới dến Chính tư duy. Cái nhìn “như thị” là cái nhìn như thực. Người thấy lẽ thực là người không còn ...

Hiểu cho đúng khái niệm ‘khổ’ và ‘cứu khổ’ trong giáo lý đạo Phật

Người ta thường gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Do đó, có nhiều người hiểu lầm rằng đạo Phật chủ trương cuộc đời toàn là khổ não, cho nên có một số người theo đạo trở nên tiêu cực, bi quan, yếm thế. Thực chất, đạo Phật chỉ cho đệ tử nhận thức sự ...