Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "giáo lý đạo Phật"

Cái nhìn Như thị của giáo lý đạo Phật

Trong Bát chánh đạo (con đường của tám sự hành trì chân chính) bài học của Phật dẫn đến thực chứng chúng ta thấy: Chính tri kiến là bước đầu tiên, sau đó mới dến Chính tư duy. Cái nhìn “như thị” là cái nhìn như thực. Người thấy lẽ thực là người không còn ...

Hiểu cho đúng khái niệm ‘khổ’ và ‘cứu khổ’ trong giáo lý đạo Phật

Người ta thường gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Do đó, có nhiều người hiểu lầm rằng đạo Phật chủ trương cuộc đời toàn là khổ não, cho nên có một số người theo đạo trở nên tiêu cực, bi quan, yếm thế. Thực chất, đạo Phật chỉ cho đệ tử nhận thức sự ...