Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Giá trị thẩm mỹ trong giáo lý Vô thường – Vô ngã"

Giá trị thẩm mỹ trong giáo lý Vô thường – Vô ngã

Toàn bộ giáo lý Đạo Phật không ngoài Tứ Diệu Đế. Nhận chân được thế giới vô thường, nhân sinh vô ngã là đã thấu triệt được hai phạm trù đầu tiên là khổ đế và tập đế. Hai phạm trù này thuộc cái bi thẩm mỹ. Từ đó, định ra cho mình một cách ...