Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đừng ham hành đạo sớm"

Đừng ham hành đạo sớm
Đừng ham hành đạo sớm
23/10/2019 3:25 Chiều

Trong bài Tổ Như Hiển – Chí Thiền, đăng trên tuần báo GN 994, HT.Thích Trí Quảng có nhắc đến lời dạy của HT.Thích Trí Tịnh, rằng: Pháp của Phật đánh đổi cả sinh mạng để cầu còn chưa chắc được, đâu phải cá ươn mà nài ép người ta mua, làm cho tôi liên ...

Đừng ham hành đạo sớm
Đừng ham hành đạo sớm
20/10/2019 9:11 Sáng

 Trong bài “Tổ Như Hiển – Chí Thiền”, đăng trên tuần báo GN 994, HT.Thích Trí Quảng có nhắc đến lời dạy của HT.Thích Trí Tịnh, rằng: “Pháp của Phật đánh đổi cả sinh mạng để cầu còn chưa chắc được, đâu phải cá ươn mà nài ép người ta mua”, làm cho tôi liên ...