Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đừng giận cá chém thớt"

Đừng giận cá chém thớt
Đừng giận cá chém thớt
28/11/2019 6:13 Chiều

Ta phải biết phương thức chăm sóc cả thân và tâm để tháo gỡ sân hận. Đừng cho tâm lý sân biểu hiện thành thái độ nóng giận, quát tháo, chửi bới, đánh đập, nguyền rủa, hù doạ, thương tổn, loại trừ, chiến tranh… Thái độ biểu đạt khác của cách thức phóng thích cơn ...