Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đức Phật và lời Ngài dạy"

Tại sao phải niệm Phật
Tại sao phải niệm Phật
07/10/2019 9:29 Sáng

Chúng ta nên biết rằng, muốn được vãng sinh thì phải gây nghiệp nhân Tịnh độ, nghĩa là ta phải tiêu diệt ác nghiệp, nuôi dưỡng thiện căn và phước đức rồi nối liền thiện căn và phước đức ấy với cõi Cực lạc bằng phép niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Thành ...