Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đức Phật chuyển pháp luân"

Đức Phật chuyển Pháp luân – Bài kinh Chuyển pháp luân cực kỳ quan trọng

Bảy tuần sau khi chứng đạt giác ngộ, Đức Phật không định thuyết pháp. Nhưng vua trời Phạm Thiên và Đế Thích đã cúng dàng thiên nhạc thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luân vì lợi ích chúng sinh cõi Sa bà. Với Phật nhãn, Đức Phật thấy năm người bạn đồng tu xưa kia ...