Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đủ để bình yên"

Đủ để bình yên
Đủ để bình yên
04/01/2020 12:52 Chiều

Tại sao chúng ta đau khổ cũng như mắc nhiều phiền toái trong cuộc sống? Đó là vì chúng ta ảo tưởng và mê mờ. Tuy nhiên, nếu nghe theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể tẩy trừ những ảo tưởng và mê mờ ấy. Khi chúng ta mê tín, tức ...

Đủ để bình yên
Đủ để bình yên
03/09/2019 9:40 Sáng

Tại sao chúng ta đau khổ cũng như mắc nhiều phiền toái trong cuộc sống?   Bình yên – Ảnh minh họa Đó là vì chúng ta ảo tưởng và mê mờ. Tuy nhiên, nếu nghe theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể tẩy trừ những ảo tưởng và mê mờ ...

Đủ để bình yên
Đủ để bình yên
05/06/2019 9:59 Sáng

Tại sao chúng ta đau khổ cũng như mắc nhiều phiền toái trong cuộc sống?   Bình yên – Ảnh minh họa Đó là vì chúng ta ảo tưởng và mê mờ. Tuy nhiên, nếu nghe theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể tẩy trừ những ảo tưởng và mê mờ ...