Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đời sống vật chất"

Tâm linh phật giáo và xã hội đương đại

Sự hiện hữu của các phong trào Phật giáo nhập thế là một minh chứng sống động cho giá trị và vai trò của Phật giáo đối với những vấn đề nan giải của xã hội hôm nay. Trong dòng đời vô tận, trong thế giới vô biên của nhân sinh, con người không chỉ ...