Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "điều tức"

Tạo thiền niệm Phật
Tạo thiền niệm Phật
13/09/2019 10:56 Sáng

Tọa thiền là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, tâm không loạn, đạt được chánh niệm. Ngoại đạo chỉ chú trọng thân mà không để ý đến tâm. ...