Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "điều tâm"

ĐỒNG NAI: ĐẠI GIỚI ĐÀN DIỆU TÂM ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN 2820 GIỚI TỬ VỀ THỌ GIỚI

 Ngày 8/11/2019 tại chùa Tỉnh Hội, trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ban tổ chức, Ban kiến đại giới đàn Diệu Tâm họp lần sau cùng và cung thỉnh an vị di ảnh cố Đại lão Hòa Thượng thượng Diệu Hạ Tâm, nguyên thành viên Hội Đồng chứng minh Trung ương GHPGVN, Viện chủ ...

Tạo thiền niệm Phật
Tạo thiền niệm Phật
13/09/2019 10:56 Sáng

Tọa thiền là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, tâm không loạn, đạt được chánh niệm. Ngoại đạo chỉ chú trọng thân mà không để ý đến tâm. ...