Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đạo Phật là con đường đưa chúng ta từng bước trở về quê hương của bình yên"

Đạo Phật là đạo của con người, do con người và vì con người

Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo của con người, là đạo của tình thương, vì con người mà đạo Phật đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho những ai có đầy đủ nhân duyên. Muốn có được niềm an vui, hạnh phúc thật sự người Phật tử cần có chí hướng thượng, ...