Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào viên tịch"

Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào viên tịch

Đại Trưởng lão HT.Phra Yotkeo Mahāsaṇgha Sudhammādhipati Ratana Mahāsaṇgha Pāmokkha (thế danh Mahāngon Damrongboun), Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24-3-2020; Trụ thế 89 năm, 68 Hạ lạp. Di ảnh cố Đại Trưởng lão HT.Phra Yotkeo Mahāsaṇgha ...