Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "cúng đại bàng"

Nguồn gốc và ý nghĩa của nghi thức cúng đại bàng

Cúng đại bàng là một nghi thức trong lễ Quá đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. Nghi thức có ý nghĩa trước hết là lòng từ bi có thể cảm hóa được các thế lực xấu ác. Nguồn gốc của nghi thức  Theo lời thuật lại ...