Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Cúng cơm cho người đã mất có ăn được không?"

Cúng cơm cho người đã mất có ăn được không?

Nếu thân quyến của chúng ta sau khi chết tái sanh làm người thì sự cúng kiến, cúng giỗ trên nhân thế cũng chỉ là sự tưởng nhớ đến họ và đó cũng chỉ là sự họp mặt giữa những người trong gia đình với nhau. Hỏi: Thưa thầy, con là con trai cả trong nhà ...