Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Con là sự tiếp nối đẹp của ba mẹ"

Con là sự tiếp nối đẹp của ba mẹ

Tôi nhớ nhiều năm trước, một lần đi ngang qua một tiệm sách ở thành phố London, tôi thấy một cuốn sách được trưng bày trong tủ có tựa đề: “My mother, my self” (“Mẹ tôi, chính tôi”). Tôi không mua cuốn sách đó vì tôi có cảm tưởng là tôi đã biết trong cuốn ...