Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "có lợi ích gì"

Tụng kinh niệm Phật mà tâm chưa tịnh thì có lợi ích gì không?

Người mới niệm Phật khi chưa chứng được chánh định, thì không ai lại không có những thứ vọng tưởng dấy khởi lung tung. Nhưng chúng ta đừng sợ vọng tưởng, mà chỉ sợ chúng ta thiếu sự giác chiếu hay tỉnh thức kịp thời. Hỏi:  Kính thưa thầy, khi con tụng kinh, niệm Phật, ...