Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Chuyển hóa bệnh tật theo quan điểm Phật pháp"

Chuyển hóa bệnh tật theo quan điểm Phật pháp

Người Phật tử có chánh kiến cần nhận thức các vấn đề liên quan đến bệnh nghiệp theo quy luật nhân-duyên-quả. Tránh các niềm tin sai lạc, tà kiến, rơi vào mê tín, cầu cúng để cầu mong khỏi bệnh chỉ tiền mất tật mang. HỎI:  Vừa qua tôi và một số Phật tử cùng đàm đạo ...