Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Chuyện “đầu thai” không phải mê tín dị đoan"

Luận bàn về kiếp luân hồi

Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển nhiên có thực trong cuộc sống. Ở kỳ trước tôi ...