Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Chọn Phật giáo làm lối sống"

Chọn Phật giáo làm lối sống

Sư Minh Giải (chùa Huyền Không, tỉnh TT-Huế) là một vị sư trẻ vừa thọ giới tại Đại giới đàn Trí Thủ – Huế 2019 và đạt danh hiệu Thủ khoa giới đàn Sa-di Hệ phái Nam tông. Sư Minh Giải Vị sư trẻ sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh; sống, làm việc ...