Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chớ kiêu căng"

Chớ kiêu căng khinh mạn, soi người chẳng soi mình

Dứt lời kệ, Đức Phật mới bảo Phạm Chí rằng: Kẻ ngu si nhất ở thế gian này không ai có thể bằng ông. Giữa ban ngày mà ông lại cầm bó đuốc đi soi chân lý cho khắp cả thành! Trong khi những điều ông biết chỉ như một hạt bụi… Chuyện kể rằng, ...