Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chánh định"

Đạo đức – Thiền định – Trí tuệ: Ba nền tảng an lạc giải thoát (II)

Sự hoàn thiện hay thành tựu thiền định trong Bát chánh đạo đều có sự hiện diện, thúc đẩy của tinh tấn. Không có tinh tấn, các yếu tố còn lại của Bát chánh đạo nói chung và thiền định nói riêng không thể nào đạt tới kết quả mỹ mãn. 2. Thiền định và ...

Vì sao tu thiền định?
Vì sao tu thiền định?
25/06/2019 9:26 Sáng

Phật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy Bát chánh đạo, trong Bát chánh đạo từ Chánh kiến cho tới cuối cùng là Chánh định. Theo kinh Đại thừa Phật dạy Lục độ, thứ nhất là bố thí tới thứ năm ...