Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "cách xưng hô"

Danh xưng và cách xưng hô trong Phật giáo

Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam từ hàng ngàn năm qua, mối quan hệ giữa người theo đạo và người xuất gia tu đạo luôn giữ một mối quan hệ gắn bó, tuy nhiên, việc xưng hô như thế nào trong các quan hệ ấy lại là một vấn đề rất đáng lưu ...