Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Các phiên bản của Chú Đại Bi"

Chú Đại Bi: Nguồn gốc và ý nghĩa

Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm. Giới thiệu về Chú Đại Bi Chú Đại ...