Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Bồ Tát Quán Thế Âm: Vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của mười phương Chư Phật"

Bồ Tát Quán Thế Âm: Vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của mười phương Chư Phật

“Bồ Tát Quán Thế Âm, là vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của mười phương Chư Phật, quán chiếu âm thanh khổ não, tâm sự, nguyện cầu trong ba cõi chúng sinh và mênh mông pháp giới để hóa độ, cứu vớt và chở che…” Chính nơi thân, tâm của Bồ Tát, ...