Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Bàn về những chiếc ly nhựa"

Bàn về những chiếc ly nhựa

Tôi đã tham dự nhiều lễ đám ở các chùa, nhận thấy một điều liên quan đến bảo vệ môi trường, nay xin nói ra mong có sự đồng cảm, để giữ gìn Trái đất chúng ta đang sống. Khoảng mười mấy năm nay, ly nhựa trở thành phổ biến, thì ngoài xã hội sử ...