Đặc trưng
Tạo thiền niệm Phật

Tạo thiền niệm Phật

13/09/2019 10:56 Sáng

Tọa thiền là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, tâm không loạn, đạt được chánh niệm. Ngoại đạo chỉ chú trọng thân ...