Hành trì kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện

21/02/2020 8:20 Sáng

Nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng. Con đường giải thoát là con đường loại trừ tất thảy khổ đau, sinh tử, đem lại an lạc cho chúng sinh. Đó cũng là bổn nguyện của Đức Địa Tạng.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật.

Nhân duyên Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa bảy ngày, Thánh Mẫu Ma Da bỏ báo thân sinh về cõi trời Đao Lợi. Bấy giờ, khi Đức Phật sắp nhập Niết bàn, với lòng hiếu thảo của một đấng Thiên Nhân Sư, Ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết Pháp báo đáp ân đức sinh thành của mẫu thân trong ba tháng an cư.

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng Pháp.
Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng Pháp.

Đây là pháp hội vô cùng quan trọng, có sự hiện diện đông đủ của chư Phật và chư đại Bồ tát ở khắp mười phương. Thêm vào đó là các chúng Trời, Rồng, Quỷ thần trong cõi Ta-bà và các cõi cũng đến dự pháp hội. Là Cha lành của bốn loài, không việc gì Đức Phật làm ngoài lợi ích chúng sinh. Ngài thương chúng sinh đời vị lai cang cường, khó độ mà rơi vào ba đường ác. Vì thế, trong pháp hội này, Ngài đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng nhiệm vụ: “Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ đến Ta ở cung Trời Đạo-Lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi Ta-Bà này đến lúc Phật Di-Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký”. (Phẩm thứ hai, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện).

Tôn chỉ của kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

Tôn chỉ của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trước nhất nói về Hiếu đạo, về những bổn phận, nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ, nêu lên những tội phúc, quả báo để chúng sinh đời hiện tại và vị lai biết nương theo lời Phật dạy tu tập giải thoát. Ngoài ra, bộ kinh này còn mang ý nghĩa: độ sinh, bạt khổ và báo ân. Độ sinh là độ chúng sinh trong cõi vô hình và cõi hữu hình. Bạt khổ là dứt trừ khổ não cho chúng sinh trong các cõi. Báo ân là đền đáp ân đức của tứ trọng ân. Xuyên suốt bộ kinh là Hiếu đạo, cho nên kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện còn gọi là Hiếu kinh.

Tôn chỉ của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là nói về đạo hiếu
Tôn chỉ của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là nói về đạo hiếu

Nội dung kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

Kinh Địa Tạng gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ, với 13 phẩm, là những giáo lý căn bản mà người tu học Phật cần nắm rõ trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Người tu học Phật cần phải có tâm hiếu, vì “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, đồng thời phải biết bố thí, cúng dường, trì giới, thiền định, tu tập trí tuệ, thực hành Bồ Tát hạnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát, tin sâu nhân quả – nghiệp báo để độ mình, độ người và độ chúng sinh.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Kinh Địa Tạng là bộ kinh Đại thừa rất quan trọng đối với Phật giáo, Phật tử Đại thừa, là bộ kinh có thể để đầu giường, được chúng ta thường học, nghe và thực hành, dạy rất nhiều điều cụ thể cho chúng ta, việc âm việc dương, gọi là âm dương lưỡng lợi. Nhưng xuyên suốt, trọng tâm của bộ kinh Địa Tạng là tinh thần hiếu đạo và độ sinh. Hiếu đạo và độ sinh cũng là một, có hiếu đạo mới có độ sinh. Chữ hiếu là trung tâm của Phật đạo. Hiếu không chỉ với mẹ cha hiện đời, mà hiếu với mẹ cha nhiều kiếp, tức là hiếu với tất cả chúng sinh. Tinh thần hiếu này mới là hiếu của Phật. Cho nên, kinh Địa Tạng nói về bản tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta phải gieo trồng hạt giống hiếu hạnh. Hạt giống hiếu hạnh này là hạt nhân để thành Phật. Chúng ta phải nêu cao đạo lý hiếu hạnh, tri ân. Xã hội nào cũng thế, kể cả thời kỳ không có Phật Pháp, đạo hiếu còn tồn tại thì chúng ta cũng coi như có Phật Pháp. Những người con hiếu đạo sau này sẽ được vào trong chính Pháp”.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện gồm có 13 phẩm.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện gồm có 13 phẩm.
Lợi ích hành trì kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

Xuyên suốt bộ kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy cho chúng ta những phương pháp tu tập để chuyển hóa khổ đau, mang lại an lạc thật sự cho chúng sinh. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy biết hiếu thuận, bố thí, cúng dường, trì giới… thì sẽ được lợi ích tốt đẹp. Người nào thực hành đúng như lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng sẽ được nhiều lợi ích như chư Thiên gia hộ, tăng trưởng phước báu, có tài sản giàu có, không bị bệnh tật, không bị trộm cắp, được mọi người tôn kính, gieo nhân thành tựu Bồ Đề… và cuối cùng thành tựu quả vị Phật.

Hiếu thảo với cha mẹ là điều mà người con nào cũng nên học và khắc ghi.
Hiếu thảo với cha mẹ là điều mà người con nào cũng nên học và khắc ghi.

Như vậy, những điều căn bản trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng. Con đường giải thoát là con đường loại trừ tất thảy khổ đau, sinh tử, đem lại an lạc cho chúng sinh. Đó cũng là bổn nguyện của Đức Địa Tạng. Mong rằng những ai đã có duyên với Phật Pháp sẽ kiên tâm hành trì vững bước trên con đường giác ngộ cho đến ngày thành tựu đạo quả giải thoát.

Các tin đã đăng