Thường thức
Nhẹ dạ cả tin, si mê lầm lạc

Nhẹ dạ cả tin, si mê lầm lạc

21/10/2015 10:06 Sáng

Trời sập theo quan niệm cổ xưa không có y cứ khoa học rõ ràng, vô tình huỷ hoại niềm tin sự sống của loài người. Tận thế là quả báo chung của toàn thể con người, động vật, thực vật và các loài có sự sống. Hiện tại ...