Thường thức
Giác ngộ, bến bờ trở về trong Phật giáo

Giác ngộ, bến bờ trở về trong Phật giáo

22/07/2019 3:53 Chiều

Sau 49 ngày đêm tinh tấn thiền định dưới cội cây Bồ Đề thì Sa môn Gô Ta Ma cũng đã thành tựu Phật Quả – hạnh nguyện Vô Thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác mà từ hàng triệu kiếp trước Người đã phát nguyện. Tâm linh, tín ...