Phật giáo
Còn sân giận có được đới nghiệp vãng sinh?

Còn sân giận có được đới nghiệp vãng sinh?

09/09/2019 7:17 Sáng

Theo kinh A Di Đà, muốn vãng sinh cần niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày. Kinh còn nhấn mạnh, Không thể lấy chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sinh về cõi nước kia. Ý nói nếu người ...