Thư viện
Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền

Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền

07/10/2019 9:27 Sáng

Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng là tu chỉ quán. Trong niệm Phật đường thường hay nhắc nhở mọi người “buông xả vạn duyên”, đó là “chỉ”; “đề khởi Phật hiệu”, đây chính là “quán”. Từ đó cho thấy, “chỉ quán” chính là Thiền định. Niệm Phật ...