Thư viện
Phật giáo có tin là thượng đế tồn tại hay không?

Phật giáo có tin là thượng đế tồn tại hay không?

04/01/2020 12:49 Chiều

Thượng Đế là một danh từ có một định nghĩa rất rộng rãi. Có nhiều thượng đế của các loại tôn giáo. Cũng có nhiều Thượng đế của Triết học. Nói chung lại, đứng trên lập trường nào để nhìn Thượng đế, thì sẽ hình thành một Thượng đế ...