Thư viện
Vấn đề đức tin trong đạo Phật

Vấn đề đức tin trong đạo Phật

17/12/2019 9:59 Sáng

Một đức tin đưa con người đến chỗ thành công quyết không phải là một thứ mê tín. Một tín ngưỡng mù quáng không xây dựng trên lý trí xét đoán là một nguy hại lớn cho đời sống của cá nhân, của gia đình, dân tộc và xã ...