Thư viện
Lành dữ nghiệp báo: Phước báo hiện tiền

Lành dữ nghiệp báo: Phước báo hiện tiền

18/09/2020 11:54 Sáng

Nhân quả không bao giờ lường dối ai, người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được! Đức Phật có nói: “Người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu ...