Thực nghiệm
Đủ duyên thì gặp

Đủ duyên thì gặp

25/07/2017 2:43 Chiều

Người bạn tu rất thân nói với tôi rằng: ‘Chơi với ông gần hai chục năm nay, không bài báo nào của ông mà tôi không đọc. Rất bổ ích! Sao không gom lại in một tập làm kỷ niệm? Sau này con cháu đọc sẽ được lợi lạc ...